Starając się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie należy uzupełnić dokumenty rekrutacyjne i złożyć je w Biurze Projektu wraz z wymaganymi załącznikami. Istnieje możliwość wysłania formularzy pocztą. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu (www.biznesdlakazdego.wgpr.pl). Dokumenty dostępne będą również na spotkaniach promocyjnych. Rekrutacja trwa do 31 maja 2018 roku. Formularze zgłoszeniowe złożone po zakończeniu rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Do kogo jest skierowany projekt?
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo wielkopolskie, które ukończyły 30 lat i są zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób w tym:

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową.

Wyłączenia

W projekcie nie mogą wziąć udziału:
  1. osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Zarządzającej,
  2. osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 6.3.1 na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  3. osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
  4. rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  5. osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  6. osoby, wobec których orzeczono karę zakazu dostępu do środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
  7. osoby pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu.

Wyjaśnienie pojęć:

BEZROBOTNI - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

BIERNI ZAWODOWO - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI, osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym (liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Należy wykazać najwyższy poziom ISCED.

OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Do góry