W ramach projektu zostały założone następujące formy wsparcia.

BADANIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przeprowadzony zostanie tekst predyspozycji. Ponad to przeprowadzona zostanie 60 min. rozmowa z Doradcą Zawodowym. Na bazie analizy zostaną ocenione predyspozycje kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej.

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
Przeprowadzona zostanie 60 min. rozmowa z Doradcą Zawodowym, w ramach której nastąpi dobór odpowiednich metod nauczania. Opracowany zostanie Indywidualny Program Wsparcia (IPW)

WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE
Każdy z Uczestników Projektu przejdzie ścieżkę kompleksowego wsparcia, która przygotuje do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przewidziane wsparcie: Zajęcia prowadzone będą w następujących blokach tematycznych:
Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas zajęć powyżej 6 godzin.

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 38 UCZESTNIKOM PROJEKTU
Po złożeniu przez Uczestników Projektu biznesplanów nastąpi ich ocena i przyznanie wsparcia finansowego. Wypłata wsparcia w postaci jednorazowej transzy nastąpi po założeniu przez uczestników działalności gospodarczej.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 25 000,00 zł.

PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO I DORADCZEGO OSOBOM, KTÓRE ROZPOCZĘŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wsparcie pomostowe przydzielane będzie decyzją Komisji Oceny Wniosków. Wsparcie przyznane będzie na 12 miesięcy w wysokości 1300,00 zł/m-c na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Po przyznaniu wsparcia finansowego Uczestnicy Projektu będą mogli starać się o przyznanie wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym w okresie 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej.
Wsparcie będzie odpowiadać na zgłaszane indywidualne potrzeby w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie miało na celu poprawienie rentowności, rozwiązanie konkretnych problemów nowopowstałych przedsiębiorstw. Przewiduje się 15 godzin indywidualnych spotkań z ekspertami w wybranej dziedzinie. Wsparcie będzie udzielone na podstawie aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
Do góry