19.10.2018
Informujemy, iż w dniach 18.10.2018 – 19.10.2018 Komisja Oceny Wniosków rozpatrzyła złożone przez Uczestników Projektu odwołania. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. W tym celu należy:

  1. zarejestrować działalność gospodarczą zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie kodu PKD (w szczególności zgodność PKD w zakresie branż SMART i OZE). Proszę pamiętać iż na dzień podpisania umowy należy dostarczyć wydruk o wpisie do CEIDG ze statusem firmy "aktywny";
  2. przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS;
  3. założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem;
  4. zabezpieczyć umowę w jeden ze sposobów wskazanych w Oświadczeniu o formie zabezpieczenia.
  5. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestnikiem projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej – Uczestnik podpisuje umowę o przyznaniu wsparcia finansowego, a następnie udaje się z nią do banku w celu jej zabezpieczenia.
Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane w dniach 24, 25, 26 października 2018 roku w godzinach 9.00-18.00 w biurze projektu w Poznaniu, ul. Grudzieniec 64.

Do pobrania:
Ostateczna lista rankingowa - kobiety
Ostateczna lista rankingowa - mężczyźni


10.10.2018
Poniżej publikujemy wstępne listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w podziale na kobiety i mężczyzn. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostaną wysłane wyniki oceny Wniosków z przyznaną punktacją. Osoby, które chcą otrzymać Karty oceny biznesplanu zobowiązane są do zwrócenia się o to poprzez napisanie wiadomości mailowej. Zastrzegamy jednakże, iż Karty oceny biznesplanu będą wysłane w pierwszej kolejności do osób z listy rezerwy finansowej (kolor żółty), listy rezerwowej (kolor pomarańczowy), a także do osób które nie uzyskały minimum punktowego (kolor czerwony).

Osoby wykazane w polu "Dofinansowanie / rezerwa finansowa" zostały zakwalifikowane do dofinansowania jednak ich sytuacja może ulec zmianie po rozpatrzeniu odwołań.

Proporcja ze wstępnych list w podziale na płeć wygląda następująco - 20 kobiet oraz 18 mężczyzn rekomendowanych do dofinansowania.

W zakresie punktów dodatkowych informujemy, iż:

Jednocześnie informujemy, iż działalności które wpisały się w branże SMART lub OZE i przyznane punkty dodatkowe zobowiązane są przy założeniu działalności do wykazania PKD głównego odpowiadającego branży SMART lub OZE (kody nie mogą być poboczne).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości osobom zakwalifikowanym do rezerwy finansowej oraz listy rezerwowej przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy kontakt@biznesdlakazdego.wgpr.pl a także dostarczyć w wersji papierowej na adres biura projektu (ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań). Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik projektu nie zgadza się z oceną eksperta.

Procedura odwoławcza będzie trwać 10 dni od daty opublikowania list. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy rankingowe. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 502 875 224.

Serdecznie gratulujemy osobom wstępnie zakwalifikowanym do dofinansowania!

Do pobrania:
Lista rankingowa - kobiety
Lista rankingowa - mężczyźni


03.10.2018
Informujemy, iż w dniu 30.09.2018 r. zakończył się nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami, w wyniku którego wpłynęło 45 Wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej. W dniu 03.10.2018 r. zwołana została Komisja Oceny Wniosków, która przez najbliższe dni będzie oceniać złożone przez Państwa dokumenty. Na niniejszej stronie w następnym tygodniu ukażą się wstępne listy rankingowe osób, którym zostało przyznane dofinansowanie. Listy będą podzielone na kobiety i mężczyzn. W dniu ogłoszenia list na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych otrzymają Państwo wyniki oceny ekspertów. Od tych ocen będzie przysługiwało odwołanie. Po procedurze oceny odwołań ogłoszona zostanie ostateczna lista rankingowa i wtedy otrzymają Państwo dalsze instrukcje, zgodnie z którymi nastąpi podpisanie umów o przyznanie bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej oraz wypłacenie dotacji.


20.09.2018
Szanowni Państwo, informuję, iż od 20 września 2018 r. do 30 września 2018 r. włącznie prowadzony będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z załącznikami w biurze projektu przy ul. Grudzieniec 64 w Poznaniu w godzinach od 09.00 do 14.00. Termin 10 dni określony został przez dokument Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014- 2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość jednak w momencie wpłynięcia wszystkich

Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu elektronicznym na płycie CD, pendrivie lub za pomocą maila na kontakt@biznesdlakazdego.wgpr.pl. Na nośniku lub mailu należy załączyć plik Wniosek o przyznanie datacji oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz Biznes Plan w wersji PDF - plik przekonwertowany z wersji edytowalnej WORD - nie zeskanowany! Płytę należy opisać: Imię, nazwisko, pełna nazwa firmy.

Dokumenty w kolejności wskazanej poniżej należy wpiąć do 2 SKOROSZYTÓW wpinanych, z otworami do segregatora. Proszę aby dokumenty były przedziurkowane i wpięte do skoroszytu bez dodatkowych koszulek. PROSZĘ NIE ZSZYWAĆ DOKUMENTÓW. Można je oddzielić przekładkami kolorowymi lub zwykłą czystą kartką.

Dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. Wniosek o przyznanie dotacji
2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (wraz z Oświadczeniem o załącznikach)
3. Biznes Plan
4. Kserokopię zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (również - instrukcja wypełniania formularza oraz lista identyfikatorów gmin)
6. Kserokopię zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo we wsparciu szkoleniowo - doradczym

Jednocześnie w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika do biznesplanów należy dołączyć oświadczenie o przewidywanym zatrudnieniu.

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie. W przypadku złożenia Dokumentów w placówce Poczty Polskiej decydująca jest data stempla pocztowego, a nie data wpływu. W przypadku nadania przesyłki u innego operatora niż Poczta Polska decyduje data wpływu.

W przypadku nadaniadokumentów listownie proszę o zaadresowanie koperty w następujący sposób:

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k.
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań

Z dopiskiem: Wniosek o przyznanie datacji w ramach projektu "Biznes dla każdego!"


18.09.2018
Informujemy, że w związku z rezygnacją z udziału w projekcie 8 osób oraz przeprowadzeniem rekrutacji uzupełniającej dla 7 osób zmianie uległa lista rankingowa Uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia szkoleniowo - doradczego. Poniżej zamieszamy aktualną listę rankingową.

Do pobrania:
Lista rankingowa


01.08.2018
W okresie od 30.07.2018 do 07.09.2018 r. w ramach projektu realizowany jest blok szkoleniowo - doradczy. Harmonogram realizacji szkoleń z podziałem na poszczególne grupy został wysłany Państwu na maila oraz jest zamieszczony poniżej.

HARMONOGRAM WSPARCIA SZKOLENIOWEGO

Wsparcie doradcze ustalane będzie indywidualnie po zakończeniu szkoleń.

Wszyscy uczestnicy projektu, którzy ukończą etap szkoleniowo-doradczy mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami. Wszelkie pytania na temat realizacji projektu można kierować mailowo na adres kontakt@biznesdlakazdego.wgpr.pl , telefonicznie 61 850 12 33 lub 502 875 224 lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Karta oceny formalnej wniosków
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Biznesplan
Karta oceny biznesplanu
Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem


19.07.2018
Informujemy, iż procedura odwoławcza dobiegła końca. Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do projektu.
Do projektu zostało zakwalifikowanych 48 osób.
Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mają szansę uczestniczenia w projekcie w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do projektu.
Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Do pobrania:
Lista rankingowa


13.07.2018
Szanowni Państwo, w związku z trwającą procedurą odwoławczą od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w dniu dzisiejszym tj. 13.07.2018 r. została powołana Komisja rekrutacyjna w składzie 2 innych ekspertów, która dokona ponownej oceny Państwa Formularza rekrutacyjnego. Jednakże z uwagi na fakt wpłynięcia jednego odwołania do oceny doradcy zawodowego, w dniu dzisiejszym nie zostanie opublikowania na stronie internetowej projektu "Biznes dla każdego!" ostateczna lista rankingowa po procedurze odwoławczej. Wyniki zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu, po dokonaniu ponownej oceny Kandydata przez powołanego niezależnego doradcę zawodowego, zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu rekrutacji Uczestników "po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów następuje aktualizacja listy kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury odwoławczej, i na jej podstawie sporządzana jest ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym". Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 3 ust 6. Regulaminu rekrutacji Uczestników: "procedura rozpatrywania odwołania wstrzymuje rozpoczęcie etapu szkoleniowo – doradczego, a jej wyniki mogą wpłynąć na ostateczny wersję Listy osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo– doradczego".


27.06.2018
Rekrutacja do projektu "Biznes dla każdego" zakończona! Poniżej publikujemy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do projektu. Jednocześnie na adresy mailowe otrzymają Państwo pismo informujące wraz z wynikami oceny z I i II etapu rekrutacji. W przeciągu 14 dniu zostaną przekazane Państwu harmonogramy form wsparcia przygotowujących do prowadzenia działalności, o czym zostaną Państwo poinformowani. Zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy! Życzymy powodzenia w dalszej drodze do otwarcia własnej firmy!

Do pobrania:
Lista rankingowa


10.05.2018
Zapytanie ofertowe (postępowanie w ramach rozeznania rynku) - informacja dotycząca kosztu wynajmu sal szkoleniowych - pobierz plik


06.03.2018
Od 6 marca 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Biznes dla każdego!". Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce dokumenty i dostarczyć je do Biura projektu. Nabory wniosków rozpoczną się od 19 marca 2018r.

Do góry