Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Tytuł projektu
"Biznes dla każdego!"

Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim poprzez realizację kompleksowego wsparcia dla 48 (26 kobiet/22 mężczyzn) osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego ( w okresie 01.03.2018-31.08.2019)

Planowane efekty
Zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo poprzez:
  • diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • udzielenie 38 bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy,
  • udzielnie 38 osobom wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym i pomostowego wsparcia finansowego w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia firmy,
  • monitoring udzielonego wsparcia
  • podniesienie szans grup defaworyzowanych na rynku pracy – kobiet i osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie barier równościowych kobiet i mężczyzn na terenie obszaru wsparcia.
W projekcie zostaną utworzone 44 miejsca pracy, tj. 38 miejsc związane z otrzymaniem dotacji bezzwrotnej związanych z założeniem działalności gospodarczej oraz 6 dodatkowych miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach.

W celu przyczynienia się do rozwoju regionu Beneficjent zakłada, że 6 nowo powstałych przedsiębiorstw będzie w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii oraz 6 w branżach zdefiniowanych jako branże o najwyższym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla rozwoju, zdefiniowane w RIS 3 - Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020

Wartość projektu
2 044 061,76zł

Wkład Funduszy Europejskich
1 941 858,67zł

Projekt realizowany w okresie
01.03.2018-31.08.2019r.

Do góry